BT Koroner Anjiyografi   Sanal Kolonoskopi ve Kolonografi
Koroner Kalsiyum Skorlama   3 Boyutlu Volüm İnceleme
Periferik BT Anjiografi   Dental İnceleme
     


BT Koroner Anjiyografi

Koroner kalp hastalığı dünyada ve ülkemizde ölümlerin en başta gelen nedenidir. ABD 'de her yıl yaklaşık 1.1 milyon kişi kalp krizine yakalanmaktadır. Koroner arter hastalığı oluşumunda genetik faktörler, sigara, kötü beslenme, kan yağları ve kolesterol yüksekliği, şeker hastalığı vb.. faktörler rol oynamaktadır.

Kalp hastalıklarının tanısında EKG, efor testi, ekokardiyografi, myokard perfüzyon sintigrafisi gibi tetkikler kullanılmaktadır. Bazı durumlarda da kateter anjiografi gibi invaziv işlemlere başvurulmaktadır. ABD'de hastanelere göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğunda kateter anjiografi sonuçları normal olarak değerlendirilmektedir. Yani hastaların çoğunluğu gereksiz anjiografi tetkikine maruz kalmaktadır. Kateter anjiografi tetkiki sırasında ve işlem sonrasında bazı istenmeyen komplikasyonlar oluşmaktadır. Kateter damar içerisinde ilerlerken plakların damar duvarından ayrışmasına ve beyin gibi organlara atılmasına, dolayısı ile akut beyin felçlerine neden olabilmektedir. Ayrıca işlem sırasında damar tabakalarının ayrışması (diseksiyon), girişim yerinde kanama-yalancı anevrizma-fistül oluşumu (atar ve toplar damarların birbiri ile irtibatlı hale gelmesi) gibi komplikasyonlar sayılabilir. Ancak bilinen bütün bu komplikasyonlara rağmen "altın standart" yöntem halen kateter anjiografidir. En önemli avantajı ise işlem sırasında balon ve stent uygulamalarının da yapılabilmesidir. Ancak kateter anjiografi deneyimli ellerde, iyi cihazlarla ve uygun alt yapı koşullarına sahip hastanelerde yapılmalıdır.

BT Koroner Anjiografi Ne Getirdi ?

Aile öyküsü, sigara, diabet, yüksek kan yağları ve kolesterol, atipik göğüs ağrısı, şüpheli efor testi bulunan hastalarda koroner damarların hızlı bir şekilde değerlendirilmesinde BT koroner anjiografinin dünyada ve ülkemizdeki kullanımı hızla artmaktadır. Hastaya herhangibir kateter kullanmadan koldaki bir toplar damardan, damarları boyayan madde verilerek kısa bir sürede (15-20 sn) işlem tamamlanmaktadır. Merkezimizde GE Light Speed Bilgisayarlı Tomografi cihazı ile tetkikler yapılmaktadır. Alınan görüntüler değişik planlarda ve üç boyutlu olarak uzman hekimler tarafından değerlendirilmektedir. Ayrıca sanal anjioskopi olarak adlandırılan inceleme yöntemi ile koroner damarların içerisinde gezerken plaklar ve oluşturduğu darlık oranları belirlenebilmektedir. İnceleme bitiminde alınan görüntülerin değişik planlarda ve üç boyutlu görüntüleri, film ve CD kayıtları ve sonuç raporu bir dosya ile verilmektedir.

Güvenirliliği Nedir ?

Sonuçların doğru değerlendirilmesi tetkikin optimal koşullarda yapılmasına ve kaliteli görüntülerin sağlanmasına bağlıdır. Bu durumda tetkikin doğru tanı değeri de artmaktadır. Optimal koşullardan kasıt 15-20 sn'lik süre içinde nabzın düşük ve düzenli olması, hastanın nefesini iyi tutması ve bu sırada ritm bozukluğu (aritmi) olmamasıdır. Nabzın düşük ve düzenli olması için hastalara 1.5 saat önce 50 mg beta-bloker (Beloc 50mg) tablet verilir. Gerekirse hasta masada iken aynı ilaç damar yolu ile uygulanır. Uygun koşullar sağlanınca işlem tamamlanır.

Değişik merkezlerde yapılan çalışmalarda BT koroner anjiografinin tanı değeri %85-92 arasında belirtilmiştir. Ayrıca BT koroner anjiografinin normal olarak değerlendirildiği gruplarda bu değer %99'a kadar çıkmaktadır. Ancak şunu unutmamak gerekir: Gerçekten koroner arter hastalığı bulguları tanımlayan ve kateter anjiografi endikasyonu olan hastalarda, BT koroner anjiografiyi alternatif olarak önermemekteyiz.

BT koroner anjiografinin sıkça kullanıldığı durumlar ;

- Yüksek risk faktörlerine sahip kişiler
- Aile öyküsü
- Şüpheli efor testi
- Atipik göğüs ağrısı
- Daha önce balon ve stent uygulanan hastaların takibi
- Ameliyat olan hastalarda by-pass damarların kontrolü